Služby

 


Jednoduché účtovníctvo

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • Posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Spracovanie dane z pridanej hodnoty, zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zostavovanie zoznamu dokladov pre účely dane
 • Spracovávanie vnútropodnikových smerníc
 • Vypracovávanie daňových priznaní pre daň  z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy
 • Pre svojich klientov zabezpečujeme vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom v softvéri POHODA.

Riziká súvisiace s poskytovaním účtovníckych služieb kryje naša spoločnosť poistnou zmluvou do výšky tridsaťtritísíc eur.

 

Podvojné účtovníctvo


Spracovanie podvojného účtovníctva

 • Posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku
 • Vedenie knihy sociálneho fondu
 • Spracovanie dane z pridanej hodnoty, zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zostavovanie zoznamu dokladov pre účely dane
 • Spracovanie súhrnného výkazu
 • Spracovávanie vnútropodnikových smerníc
 • Vypracovávanie daňových priznaní pre daň  z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy
 • Pre svojich klientov zabezpečujeme vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom v softvéri POHODA.

Riziká súvisiace s poskytovaním účtovníckych služieb kryje naša spoločnosť poistnou zmluvou do výšky tridsaťtritísíc eur.

 

Mzdy a personalistika


Mzdové účtovníctvo a personalistika

 • Vypracovávanie pracovných zmlúv a zmlúv o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Poradenské služby pri zostavovaní pracovných náplní
 • Vyhotovovanie podkladov pre prihlásenie a odhlásenie zamestnanca z pracovného pomeru
 • Vyhotovenie vyhlásenia k zdaneniu príjmov
 • Výpočet miezd na základe podkladov o dochádzke
 • Vyhotovovanie výplatných listín
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vyhotovenie podkladov pre výpočet PN
 • Spracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň  zo závislej činnosti a spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň  z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
 • Zastupovanie pred inštitúciami sociálneho a zdravotného zabezpečenia
 • Pre svojich klientov zabezpečujeme vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom v softvéri POHODA.

 

Daňové poradenstvo

 

Daňové poradenstvo a daňová optimalizácia

 • Priebežná optimalizácia základu dane
 • Daňové riešenie obchodných transakcií
 • Registrácia daňových subjektov na daňovom úrade
 • Vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam (na základe doručených podkladov)
 • Prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva
 • Zabezpečovanie komunikácie so správcom dane
 • Zastupovanie v daňovom konaní
 • V prípade, že sa klient rozhodne, aby sme pre neho vykonávali aj účtovné služby, niektoré zo služieb daňového poradenstva poskytujeme ako súčasť týchto služieb.


Riziká súvisiace s poskytovaním služieb daňového poradenstva je povinnosť poistiť. Naša spoločnosť kryje tieto riziká poistnou zmluvou do výšky šesťdesiatšešťtisíc eur.

 

Auditorské služby


Auditorské a iné špeciálne služby

 • Jednorázový audit individuálnej účtovnej závierky
 • Jednorázový audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • Priebežný audit individuálnej účtovnej závierky
 • Priebežný audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky
 • Konzultácie pri zostavovaní účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardoch IAS/IFSR
 • Znalecké posudky z oblasti daňového práva a účtovníctva
 • Poradenstvo pri konkrétnych účtovných prípadoch

 

Zakladanie spoločností


Zakladanie a zmeny spoločností

 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k založeniu spoločnosti
 • Poskytnutie sídla, poštovej adresy, prenájom priestorov
 • Ohlásenie živnosti a vybavenie živnostenských listov
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, úhrada súdneho poplatku, prebratie potvrdenia o vykonaní zápisu a výpisu z obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti k dani podľa potrieb klienta na miestne príslušnom daňovom úrade

 

Organizovanie školení


Naša spoločnosť ponúka svojim klientom organizovanie rôznych druhov školení podľa individuálnych potrieb klienta.

ZASLAŤ DOPYT/REZERVACIA

 

Ostatné služby


Ostatné služby

 • Vrátenie DPH zo zahraničia
 • Pomoc pri vypracovaní podnikateľského zámeru
 • Vypracovanie podkladov pre získanie úveru
 • Vypracovanie analýzy platobnej schopnosti firmy
 • Posudzovanie rizikovosti firmy
 • Vypracovanie komplexnej finančnej analýzy
 • Tvorba webových stránok a grafické služby podľa potrieb klienta( Dynamické stránky s redakčným systémom pre jednoduchú správu obsahu.)
 • Corporate design - firemná tvár spoločnosti. Vypracovanie jednotného vizuálu spoločnosti, premietnutie do celkovej dokumentácie (od prípravy loga cez návrh obsahu produktovej prezentácie až po nastavenie reportovania a zaškolenia pracovníkov)
 • Poskytovanie špeciálnych školení v oblastí daní (firemné školenia, školenia zamerané na špecifický druh podnikania napr.: podnikanie cestovných kancelárií, podnikanie lekární, podnikanie v doprave ...)
 • Komplexné riešenia – predstavujú služby od založenia spoločnosti až po audit účtovnej závierky. Máte nápad, neviete ako svoje myšlienky pretransformovať do reálneho projektu? Neviete ako získať finančné prostriedky na takýto projekt? Neviete sa mediálne zviditeľniť? Hľadáte nehnuteľnosť? Radi by ste vstúpili na slovenský trh? V takomto prípade Vám pomôžu komplexné riešenia, ktoré predstavujú poskytnutie všetkých služieb pod jednou strechou.
 • Cieľom týchto služieb je poskytnúť návod ako zmeniť finančnú situáciu firmy a minimalizovať riziká druhotnej platobnej neschopnosti, či zrealizovať podnikateľský zámer.

 

 

 

SETCo, spol. s r.o.

Súťažná 19
821 08 Bratislava
IČO: 35 858 036

Kancelária:

Medveďovej 17
851 04 Bratislava
tel.: +421 2 62520604
fax: +421 2 62520605
mobil: 0908 716 492
0903 253 247
e-mail: setco@setco.sk